Väestön ikääntyessä yhä useampi käyttää montaa eri lääkettä. Lääk­keiden koneellinen annosjakelu on turvallinen ratkaisu säännöllistä lääkitystä käyttäville. Tämänhetkinen lainsäädäntö ei kuitenkaan anna tasapuolista mahdollisuutta palvelun käyttöönottoon.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on monen tahon yhteis­työtä, joka yhdistää eri ammatti­ryhmät. Yhteistyössä on mukana annosjakelun toteuttava yritys, apteekki, palvelutalot, kuntien kotihoito, lääkärit ja hoitajat.

Annosjakeluun siirtymisen aloitteentekijänä on usein kotihoito, lääkäri, asiakas itse tai hänen omaisensa, joka hakee apua arjen helpottamiseksi. Annosjakelun aloitus­vaiheessa lääkäri tarkistaa, että lääkitys on ajan tasalla ja kirjoittaa annosjakelu­reseptit.

Seuraavaksi apteekki tarkistaa annosjakeluun määrättyjen lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset ja pääl­lekkäisyydet. Lääkityksen kokonaiskuva tarkistetaan myös aina lääkitysmuutos­ten yhteydessä.

Hoitoyksikkö tai asiakas tekee annosjakelutilauksen apteekkiin, jonka jälkeen apteekki tilaa annospussit annosjakeli­jalta. Annosjakeluyritys jakaa lääkkeet kahden viikon annosjaksoihin.

Tarkistetut rullat toimitetaan ap­teekkiin, joka toimittaa ne edelleen kotihoitoon, palvelutaloon tai apteekin asiakkaalle.

Kaikki voittavat

Annosjakelun avulla turhat lääkkeet ja niiden yhteisvaikutukset saadaan karsit­tua lääkityksen tarkistuksen yhteydessä. Lääkkeiden ottaminen on helppoa, sillä lääkkeet on pakattu helposti avattaviin ja selkeästi merkittyihin annospussei­hin, joissa näkyy lääkkeen nimi ja sen ot­toaika. Valmiiksi annostellut lääkkeet ja selkeät ohjeet parantavat hoitomyönty­vyyttä.

Koneellinen annosjakelu on lisäksi asiakkaalle hoitajan suorittamaa käsinjakelua edullisempaa. Lääkevaihdot ja -kokeilut onnistuvat ilman hävikkiä, sillä asiakkaalle toimitetaan kerralla vain kahden viikon lääkkeet. Näin kotiin ei kerry turhia lääkepakkauksia. Annosjakelu on myös turvallista, ja lääkkeet tulevat varmemmin otettua kuten ne on määrätty. Tutkimukset osoittavat, että vain noin puolet pitkäaikaislääkityksistä otetaan lääkärin ohjeiden mukaan.

– Annosjakelun avulla lääkehävikki vähenee koko Suomen tasolla merkit­tävästi, sillä arvioiden mukaan Suo­messa syntyy tällä hetkellä lääkejätettä vuosittain yli sadan miljoonan euron edestä, kertoo annosjakelua toteuttavan Pharmac Finland Oy:n toimitusjohtaja Karoliina Kaijasilta-Järvenpää

Koneellisessa annosjakelussa myös vältetään käsinjakelussa tapahtuvat inhimilliset virheet. Pharmacin annosjakelussa asiakkaalle päätyviä virheitä on alle yksi miljoonasta. Myös yhteiskunta säästää, kun hoi­tajien työaikaa voidaan siirtää lääke­jakelusta hoivatyöhön, eli potilaiden kohtaamiseen ja yhdessäoloon. Toisin sanoen siihen työhön, johon jatkossakin tarvitaan ihmistä.

– Koneellisen annosjakelun avulla hoitokodin lääkehuoltoon käytetty työ­aika voidaan puolittaa. Jos annosjakelu otettaisiin käyttöön kaikissa Suomen tehostetun palveluasumisen yksiköissä, säästyisi vuosittain yli 300 hoitajan työpanos muihin tärkeisiin työtehtäviin, Kaijasilta-Järvenpää sanoo.

Kotihoidon piirissä on yli 70 000 suomalaista. Jos annosjakelu aloitetaan riittävän ajoissa, asiakas voi saada lisää omatoimisia vuosia kotona ja näin lykätä kotihoidon palveluiden tarvetta. Suurten ikäluokkien vanhetessa annosjakelun oikea-aikainen käyttöönotto voisi tuoda merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä.

Kilpailutus vai palveluseteli?

Tällä hetkellä annosjakelun laadukkaan toteutuksen haasteena ovat kunnalliset kilpailutukset, joissa apteekit kilpailevat ainoastaan hinnalla. Karoliina Kaijasilta-Järvenpää toivoo, että palveluseteli otettaisiin Suomessa laajasti käyttöön. Jokaisen kunnan pitäisi harkita palveluseteliin siirty­mistä, jotta kaikilla olisi tasapuolinen oikeus korkealaatuiseen, säännölliseen ja tarkistettuun lääkehoitoon – asuinpaikasta riippumatta.

– Lääketurvallisuuteen liittyvässä pal­velussa palveluntarjoajien pitäisi pystyä kilpailemaan laadulla eikä hinnalla. Palvelusetelin hinta tulisi määritellä tasolle, jossa annosjakelua voidaan tehdä laadukkaasti viranomaismääräykset huomioiden. Palvelua pitäisi myös tarjota tasapuolisesti iästä riippumatta, Kaijasil­ta-Järvenpää sanoo. 

Tällä hetkellä Kela-korvauksen saavat vain yli 75-vuotiaat, joilla on annosjake­lun aloitusvaiheessa käytössään vähin­tään kuusi Kelan korvaamaa, annosjake­luun soveltuvaa lääkettä.

Siun sote valitsi palvelusetelin

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalve­luiden kuntayhtymä Siun sote on ottanut vuodenvaihteessa käyttöön palvelusetelin lääkkeiden annosjakelussa. Aiemmin Siun soten alueella lääkkei­den annosjakelu on hankittu kilpailu­tuksen perusteella palveluntuottajiksi valikoituneilta apteekeilta.

Palveluseteliin päädyttiin, jotta annos­jakelupalvelu olisi saavutettavissa koko Siun soten alueella ja jotta kaikilla alueen halukkailla apteekeilla olisi mahdollisuus tarjota annosjakelupalvelua. Aiemmassa kilpailutusmallissa kaikissa Siun soten alueen kunnissa annosjakelua ei ollut tarjolla lainkaan.

Palveluseteli kattaa annosjakelun pussituksen ja jakelun kustannukset, eikä asiakkaalle jää erillistä omavastuuosuutta maksettavaksi. Lääkkeiden hinnan asia­kas kuitenkin maksaa itse. Joensuun Uusi Apteekki on yksi palve­lusetelin piirissä olevista apteekeista. 

– Pohjois-Karjalan seudulla annosjake­lun piirissä on noin 1 700 asiakasta, joistayli 300 hankkii annosjakelun Joensuun Uudesta Apteekis­ta. Yleisimmin annosjakelua suositellaan kotihoidon tai julkisen terveydenhuollon taholta lääkehuollon turvaami­seksi, kertoo apteekkari Eero Suihko.

Suihko näkee myös, että palvelusetelin avulla apteekit voivat kilpailla palvelun laadulla. – Palveluseteli hyödyttää erityisesti asiakasta, sillä hän voi itse valita apteekin, josta hankkii annosjakelun ja samalla keskittää asiointinsa yhteen apteekkiin, Suihko sanoo.

Myös päättäjät kiinnostuneet

Aihe on herättänyt kiinnostusta myös päättäjissä, sillä kristillisdemokraattinen puolue on esittänyt eduskun­nan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen lääkkeiden an­nosjakelusta. Kysymyksessä mainitaan, että lainsäädäntö ei tällä hetkellä edistä riittävästi annosjakelun laajempaa hyödyntämistä. Kirjallisen kysymyksen mukaan lainsäädäntöä tulisi uu­distaa siten, että kaikilla säännöllistä lääkitystä käyttävillä suomalaisilla olisi tasa-arvoinen mahdollisuus annosjakelu­palvelun käyttöönottoon. Myös palvelusetelijärjestelmä tuli­si ottaa laajemmin käyttöön lääkkeiden annosjakelussa.

PHARMAC FINLAND OY

 toimii yli 300 apteekin annosjakelun sopimusvalmistajana

 loppuasiakkaina vajaa puolet annosjakelua käyttävistä henkilöistä

 työllistää yli 50 lääkealan ammattilaista

 omistajina Tamro ja yksittäiset apteekkarit

 sai vuonna 2018 Farmasian oppimiskeskuksen myöntämän Oppiva työyhteisö -palkinnon

Artikkeli on julkaistu Tampuriini 1/19 lehdessä

Teksti Nea Aspiala


Kaikki kirjoitukset