Oma-annos.fi

OmaPro

OmaPro-ammattilaispalveluilla turvallisempaa lääkehoitoa

Tarjoamme turvallisen lääkehoidon asiantuntijapalveluita ja autamme mm. arvioimaan yksikkösi lääkehuollon nykytilan. Tutustu monipuolisiin palveluihimme!

OmaPro-ammattilaispalvelut apunanne

Pharmacin annosjakelupalvelu on laajentunut OmaPro-ammattilaispalveluilla, jotka on suunniteltu hoivayksikön avuksi kohti entistäkin turvallisempaa lääkehoitoa. Autamme sinua arvioimaan yksikkösi lääkehoitosuunnitelman nykytilan ja sen päivitystarpeet. Tarjoamme asiantuntija-apua liittyen lääkehuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen sekä hoivahenkilöstön osaamisen kehittämiseen. 

Laatua ja turvaa hoivayksikön arkeen

Lääkitysturvallisuus on yksi potilasturvallisuuden tärkeimpiä tekijöitä ja vuosittain tarkistettava lääkehoitosuunnitelma on hoivayksikön lääkehuollon perusta. Lääkehoitosuunnitelma on myös keskeinen osa lääkehoitoon osallistuvien hoitajien perehdytystä sekä yksikössä toteutettavan lääkehoidon laadun ja turvallisuuden varmistamista. OmaPro-palvelussa kartoitamme yksikkösi lääkehuollon nykytilan ja autamme tarpeen mukaan laatimaan tai päivittämään lääkehoitosuunnitelman. 

Lääkehoitosuunnitelman eri osa-alueiden laadun kehittämiseen tarjoamme palveluita joko osana kartoitusprosessia tai erikseen yksikön tarpeisiin. Lääkehuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyviin tarpeisiin tarjoamme asiantuntija-apua mm. lääketilan kartoituksissa ja asiakkaan lääkehoidon arvionnissa (LHA). Hoitohenkilöstön osaamisen päivittämiseen tuotamme koulutuksia eri teemoilla liittyen turvalliseen lääkehoitoon sekä ikäihmisten lääkityksen ja ravitsemuksen yhteensovittamiseen. Tuotamme kaikki OmaPro-palvelut tällä hetkellä turvallisesti etänä.

 

Monipuoliset OmaPro-palvelut

 • OmaPro-palvelut ovat turvallinen, dokumentoitu ja helposti hallinnoitava tapa ylläpitää yksikön lääkehoidon käytäntöjä 
 • OmaPro-asiantuntijamme kartoittaa yksikkösi lääkehuollon nykytilan selkeän lomakkeen avulla
 • Kartoituksen perusteella laaditaan tai päivitetään yksikön lääkehoitosuunnitelma, jonka tarkistaa ja hyväksyy OmaPro-palvelun vastuulääkäri
 • Yksikön lääkehoitosuunnitelma ja ajantasaiset dokumentit tallennetaan digitaalisesti. Yksikön esimiehen on helppo hallinnoida ja tulostaa dokumentteja esim. auditoinneissa
 • Hoitajien lääkeluvat ja täydennyskoulutukset on helppo hallinnoida OmaPro-palvelun avulla
 • OmaPro-lääkitysturvallisuuspalvelut tarjoavat turvallisen lääkehoidon asiantuntijan laatimia koulutustallenteita tai räätälöityjä webinaareja erilaisista lääkehoidon teemoista. Voit myös tilata ravitsemusasiantuntijan koulutuksia mm. ikäihmisten ravitsemukseen liittyvistä aiheista
 • OmaPro-palvelut on suunniteltu toimimaan turvallisina ja vaivattomina etäpalveluina – ota yhteyttä niin suunnitellaan yksiköllesi sopivin totetutustapa!                                                                              

OmaPro-ammattilaispalvelut

Lääkehuollon järjestäminen

 • Lääkehuollon kartoitus
 • Lääkehoitosuunnitelman laatiminen 
 • Lääkehoitosuunnitelman auditointi
 • Lääketilan kartoitus

Lue lisää

 

Lääkehoidon
toteuttaminen

 • Lääkehoidon arviointi (LHA)

Lue lisää

 

Henkilöstön
osaaminen

 • Asiantuntijafarmaseutin toteuttamat etäkoulutukset
 • Ravitsemusasiantuntijan toteuttamat etäkoulutukset

Lue lisää

 

Lääkehuollon järjestäminen

Lääkehoitosuunnitelma tarjoaa käytännön työkalun hoivayksikön lääkehuollon kehittämiselle, toimien samalla hoivayksikön johtamisen ja laadunhallinnan työkaluna. Suunnitelman keskeistä sisältöä ovat yksikön lääkehuollon prosessit liittyen mm. lääkkeiden tilaamiseen, toimituksiin ja säilytykseen. OmaPro-asiantuntijamme auttavat yksikköä kartoittamaan, laatimaan tai päivittämään yksikkösi lääkehoitosuunnitelman.  

Lääkehuollon kartoitus

Palvelussa kartoitetaan hoivayksikön lääkehuollon nykytila lomakkeella, joka peilaa yleisesti vaadittavan lääkehoitosuunnitelman sisältöä ja auttaa tunnistamaan mahdollisia kehityskohteita. Mikäli hoivayksikkö kuuluu hoivakotiketjuun, voidaan kartoituslomake katselmoida yhdessä ketjujohdon kanssa. Kartoituksen tulokset raportoidaan ja dokumentoidaan, sekä käydään läpi yksikön kanssa. Tavoitteena on siirtää kartoituksen tulokset lääkehoitosuunnitelman sisällöksi.  

Lääkehoitosuunnitelman auditointi

Hoivayksiköiden esimiehet huolehtivat siitä, että yksikössä on ajantasainen, vuosittain päivittyvä lääkehoitosuunnitelma, jonka perusteella mm. arvioidaan minkälaista osaamista henkilökunnalla tulee olla. Auditoinnissa käydään läpi yksikön nykyinen lääkehoitosuunnitelma ja sen jalkautus olennaisilta osiltaan yhdessä hoivayksikön palveluesimiehen ja sairaanhoitajan kanssa, tunnistaen mahdolliset kehitysalueet. Auditoinnin tulokset raportoidaan ja dokumentoidaan sekä raportti toimitetaan yksikölle.

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen

Yksikön lääkehuollon kartoituksen perusteella laaditaan lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoitosuunnitelman laativat yksikön palveluesimies ja sairaanhoitaja, ja sen hyväksyy vastuulääkäri. Valmis lääkehoitosuunnitelma dokumentoidaan sähköiseen palveluun, josta se on helposti saatavissa ja päivitettävissä tarpeen mukaan (audit, perehdytykset, hälytykset vuosittaisesta päivityksestä). Mikäli hoivakotiketjulla ja hoivayksiköissä on olemassa oma sähköinen tallennusympäristö, hoivayksikkö vastaa päivitetyn suunnitelman tallentamisesta ja vuosittaisista päivityksistä. 

Lääketilan kartoitus

Kartoituksen tavoitteena selkiyttää yksikön lääketilan järjestystä päivittäisen työskentelyn sujuvoittamiseksi ja lääkitysturvallisuusriskien minimoimiseksi. Kartoituksen suorittaa asiantuntijafarmaseutti perehtyen ensin yksikön lääkehoitosuunnitelmaan itsenäisesti, jonka jälkeen videoyhteydellä tehtävässä kartoituksessa yksikön lääkehoidosta vastaavan henkilön kanssa tutustutaan lääketilaan ja –hoitosuunnitelmaan, käydään läpi nykytilanne sekä kartoitetaan yksikkökohtaiset haasteet ja tavoitteet. Kartoituksen tuloksena yksikkö saa raportin ja konkreettiset vinkit tilan uudelleen järjestämiselle.

Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoito on yksi hoivayksikön asiakkaan keskeisistä hoitokeinoista. Yksikön lääkehoitosuunnitelmassa tulee kuvata, millaisia lääkehoidon toteuttamistapoja yksikössä käytetään. Lääkehoidon toteuttamisen olennaisia prosesseja ovat mm. yksikön lääkkeiden kirjaaminen, jakaminen, vaikutusten seuranta ja arviointi. 

Yksikkö voi tilata asiakkailleen OmaPro-palveluista lääkehoidon arvioinnin (LHA). Arvioinneista saatava tieto on arvokasta toimittaessa asiakkaan lääkitysturvallisuuden edistämiseksi moniammatillisessa tiimissä. Arvioinnit suorittaa koulutettu farmaseutti, yhteistyössä hoivayksikön sairaanhoitajan kanssa. 

Lääkehoidon arvioinnissa asiakkaan lääkitys arvioidaan mm. turvallisten lääkeyhdistelmien, yhteisvaikutusten tai päällekkäisyyksien varalta asiakkaan lääkelistan, reseptien ja muun olennaisen asiakastiedon perusteella. LHA:n tuloksista laaditaan kirjallinen raportti  joka toimii päätöksenteon työkaluna hoitavalle lääkärille.

Henkilöstön osaaminen (täydennyskoulutukset)

Yksikön lääkehoitoon osallistuvan henkilökunnan velvollisuudet, osaaminen ja vastuut lääkehoidon prosessissa on huomioitava lääkehoitosuunnitelmassa. Suunnitelman laatimisen ja päivittämisen yhteydessä kartoitetaan tarvittava lisäkoulutus. Yksikön esimies vastaa siitä, että työntekijöillä on tehtäviensä suorittamiseen tarvittava osaaminen sekä siitä, että lääkehoito on potilaille turvallista. OmaPro tarjoaa kattavan paketin etäkoulutuksia (webinaarit, tallenteet).

Asiantuntijafarmaseutin toteuttamat etäkoulutukset

 • Luotettavat lääketiedon lähteet
 • Lääkkeiden annosteluajankohdat
 • Lääkemuodot
 • Lääkitysturvallisuus ja riskilääkkeet
 • Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
 • Lääkkeiden säilyttäminen ja hävittäminen
 • Iäkkäiden kivunhoito                                                                             

Ravitsemusasiantuntijan toteuttamat etäkoulutukset

 • Voimaa ja terveyttä ruuasta
 • Palvelutalossa asuvien ravitsemus ja lääkehoito
 • Kotihoidon piirissä olevien ravitsemus ja lääkehoito
 • Lääkehoidon ja ravitsemuksen yhteensovittaminen iäkkäillä
 • Kliiniset ravintoainevalmisteet ja niiden käyttö iäkkäillä
 • Aivoterveyttä tukeva ruokavalio
 • Ikääntyvien neste- ja suolatasapaino
 • Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy ravitsemuksella
 • Ruokavalio lääkehoidon tukena – verenpaine, kolesteroli ja tyypin 2 diabetes
 • Alzheimerin taudin varhaisvaiheen hoito – ravitsemus ja lääkkeet

Kyllä! Olen kiinnostunut!

(09) 3154 5800, arkisin klo 8-16

Valitse alta sinua kiinnostavat palvelut ja täytä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä!