Oma-annos.fi

Dosdispensering ger smidighet och trygghet i patientens vardag

Läs mer

Dosdispensering ger smidighet och trygghet i patientens vardag

I Oma-annos dosdispensering får patienten sina läkemedel i färdigt packade dospåsar

Pharmac Oma-annos service ökar läkemedelssäkerhet och stödjer uppföljning av patientens läkemedelsbehandling. Oma-annos service passar bäst för personer som har en stabil och regelbunden medicinering.

Smidig och trygg läkemedelsbehandling

 • Patienten får sina läkemedel färdigt uppdelade och packade i dospåsar som levereras från apoteket i satser som motsvarar två veckors medicinering
 • Med dospåsarna följer patientens uppdaterade medicineringskort
 • Rätta läkemedel tas vid rätt tidpunkt och rätt dos när de är packade i tydligt märkta dospåsar
 • Antal dospåsar och doseringstider kan bestämmas individuellt
 • Risken för missbruk minskar när patienten inte behöver förvara stora mängder mediciner hemma
 • Apoteket granskar patientens medicinering för interaktioner och överlappningar, kollar doser och doseringstider samt tar hand om eventuella receptförnyelser
 • Maskinell fördelning av dospåsar på dosdispenseringsenheten är i praktiken en felfri process  

Flera fördelar med dosdispensering

Pharmac Oma-annos service erbjuder trygghet och smidighet till medicineringen, lättnad till anhöriga och frigör vårdpersonals tid till direkt vårdarbete. Dosdispensering ger även besparingar i läkemedelskostnader genom att minska läkemedelssvinn och avfall.

För vem?

 • Dosdispensering passar bäst till patienter med regelbunden och stabil medicinering
 • De flesta regelbunden tagna tabletter och kapslar går att dosförpackas
 • Som undantag kan inte cystostatika, hormoner och vissa antibiotika inte dosförpackas p g a risk av kontaminering
 • Marevan-behandling som är i balans kan dosförpackas
 • Dosdispensering rekommenderas inte för starkt allergiska patienter 

Information till läkare

Innan man börjar dosdispensering
 • Läkaren ska bedöma om patientens läkemedelsbehandling är tillräckligt stabil och om övergång till dosdispensering är medicinskt motiverad 
 • Apoteket kontrollerar interaktioner och överlappningar i patientens medicinering samt att alla preparat finns i dosdispenseringsenhetens sortiment
 • Vid behov kan apoteket göra en helhetsbedömning av patientens medicinering
 • Slutligen rekommenderas ett gemensamt bedömningsmöte mellan läkaren, vårdenheten och apoteket. I mötet försäkrar man att patientens läkemedel är lämpar sig för dosdispensering, gallrar eventuella onödiga och överlappande läkemedel samt bestämmer optimala doseringstider. 
Läkemedlens referenspris och lämplighet för dosdispensering
 • De flesta tabletter och kapslar kan dosförpackas
 • Som undantag kan starka hormoner, cytostatika och vissa antibiotika (förutom trimetoprim, nitrofurantoin, metenaminhippurat) inte dosdispenseras
 • Även halva tabletter kan ordineras och dosförpackas
 • Dosdispenseringssortimentet väljs enligt preparatens förmånliga pris och leveranssäkerhet
 • Dosdispensering förutsätter att patienten inte motsätter sig läkemedelsutbyte
 • Läkemedelssortimentet hålls så stabil som möjligt, vilket är en fördel för dosdispenseringspatienten
Att förskriva ett nytt dosdispenseringsrecept
 • För regelbunden medicinering förskrivs receptet för “2 eller 1 år”. Totala antalet läkemedelsförpackningar anges endast för de läkemedel som ordineras för en kortare tid än ett år
 • Receptet förtecknas som dosdispenseringsrecept
 • Doseringsanvisningarna ska skrivas ut och inga förkortningar användas för att undvika tolkningsproblem och att få den nödvändiga informationen till patientens
  medicineringskort
 • Även på kosttillskott bör det förskrivas ett recept
Om samma läkemedel doseras olika styrkor på olika dagar
 • Läkemedel ordineras de styrkor som patienten behöver. I vissa fall måste man förskriva samma läkemedel med två olika styrkor, med egna recept
Om en halv tablett ordineras
 • Dosdispenseringen ska i mån av möjlighet gälla hela tabletter
 • Exempelvis en 60 mgdos furosemidpreparat som ska ges på en gång förskrivs som samma läkemedel i styrkorna 40 mg och 20 mg med två olika recept
 • Vid behov kan även halva tabletter dosförpackas
Ändringar i medicineringen
 • Grundregeln är att ändringar i klientens medicinering görs till nästa möjliga 2 veckors period
 • Dosdispensering baserar sig på informationen som finns på receptet
 • Vid ändringar i medicinering behövs ett nytt recept
Brådskande läkemedel och antibiotikakurer
 • Brådskande läkemedel och antibiotikakurer ordineras och expedieras separat från dosdispenseringsperioden, antingen som små förpackningar från apoteket eller som en behändig läkemedelspåse med 1-8 tabletter
Dosdispenseringsklienten har skrivits ut från anstaltsvården
 • Efter patientens eventuella sjukhusvistelse, ska vårdanstalten försäkra att patientens läkemedelsbehandling inte avbryts
 • När patienten skrivs ut från anstalten, ska hen förses med läkemedel som räcker till nästa dosdispenseringsleverans. Då har man tillräckligt med tid att beställa de nya dospåsarna enligt det eventuellt förändrade receptet