Oma-annos.fi

Frigör vårdpersonalens tid till direkt vård och andra uppgifter

Bekanta dig med Oma-annos tjänsten

Frigör vårdpersonalens tid till direkt vård och andra uppgifter

I Oma-dosdispenseringstjänst får klienten sina läkemedel i färdigt packade dospåsar

Dosdispenseringen passar för klienter både inom hemvården och serviceboenden. Apoteket expedierar klienternas läkemedel i färdigt packade dospåsar, i satser som motsvarar två veckors medicinering. Dosdispenseringen frigör vårdpersonalens tid till direkt vårdarbete när den manuella delning av läkemedel samt administrering av recept kan elimineras.

Dosdispenseringen ökar patientsäkerheten, eftersom maskinella dispenseringen i praktiken är en felfri process och dospåsarna kontrolleras både på dosdispenseringsenheten och apoteket. Apoteket och den behandlande läkaren i samarbete granskar klientens medicinering för onödiga mediciner, interaktioner och överlappningar, samt kontrollerar doser och doseringstider.

Fördelar för vårdenheter

 • Vårdpersonalen sparar tid för andra uppgifter genom att man slipper manuell delning av läkemedel samt behovet för krävande dubbelgranskning minskar
 • Apoteket tar hand om receptförnyelser i tid så vårdpersonalen inte behöver oroa sig över att läkemedlen tar slut
 • Mer organiserad förvaring av läkemedel och mer arbetsutrymme för vårdpersonalen: i stället för läkemedelsburkar har man dosrullar
 • Läkemedel är lätt att dela till rätta klienten i rätt tid: dospåsarna är tydligt märkta med klientens namn, doseringstid och läkemedel
 • Minskat läkemedelssvinn och avfall, vilket sparar kostnader och miljö

Dosdispensering är till nytta för flera

Pharmac Oma-annos erbjuder klienter trygghet och smidighet i sin medicinering och kan vara stor lättnad för de anhöriga. Vårdpersonalen sparar tid från manuell läkemedelshantering till direkt vårdarbete. Dosdispensering ger även besparingar i läkemedelskostnader genom att minska läkemedelssvinn och avfall.

Ökar läkemedelssäkerhet

 • Läkemedelssäkerhet ökar, när klientens medicinering har kontrollerats i samarbete med apoteket och läkaren
 • Antalet dagliga dospåsar och doseringstider kan bestämmas individuellt
 • Maskinell dosdispensering av läkemedel är praktiken en felfri process. Dosrullarna kontrolleras både på dodispenseringsenheten och apoteket
 • Mindre risk för missbruk och misstag, då klienten inte behöver bevara stora mängder läkemedelsförpackningar hemma eller på vårdenheter

Hur fungerar dosdispenseringen?
 • Vårdenheten beställer klienternas mediciner från apoteket och informerar om eventuella ändringar i medicineringen
 • Apoteket granskar medicineringen för interaktioner och överlappningar och tar hand om receptförnyelser
 • Apoteket beställer läkemedlen från dosdispenseringsenheten Pharmac
 • Dosdispensering görs maskinellt på dosdispenseringsenheten och är i praktiken en felfri process. Varje dospåse fotograferas för att kunna granskas efteråt vid behov
 • Klienten får sina läkemedel färdigt uppdelade och packade i dospåsar som expedieras från apoteket till vårdenheten i satser som motsvarar två veckors medicinering. Med dospåsarna följer klientens uppdaterade medicineringskort, som underlättar kontroll av klientens beställning och medicinering
 • Det är lätt att dela mediciner till rätta klienten från dospåsar som är tydligt märkta med klientens namn och läkemedel
Vilka konstnader medför dosdispenseringen?
 • Veckopris för dosdispensering är apoteksspecifika och varierar. Fråga närmare information från apoteket nära dig
 • Om klienten betalar själv för dosdispensering, kan man under vissa förutsättningar få ersättning från Fpa
 • Dosdispensering kan medföra kostnadsbesparingar till klienten för mediciner utdelas alltid från stora, förmånliga förpackingar.
 • Läkemedel i sortimentet ligger nära referensprisen och prissätts enligt enhetspriser och den mängd som expedierats till klienten
 • Vid ändringar i medicineringen, går endast två veckors mediciner till spillo
 • På dosdispenserade läkemedel får klienten en normal Fpa ersättning
För vem passar dosdispenseringen?
 • Dosdispensering passar bäst för personer som har en stabil och regelbunden medicinering
 • De flesta tabletter och kapslar kan dosförpackas
 • Som undantag kan starka hormoner, cytostatika och vissa antibiotika inte dosförpackas som kontaminerande
 • För de starkt allergiska patienter rekommenderas dosdispensering inte
 • I dosdispensering använder man förmånliga, generiska läkemedel som ligger nära referensprisgruppen. Dosdispensering förutsätter att klienten inte motsätter sig generisk läkemedelsutbyte
Läkemedelssortimentet i dosdispensering
 • De flesta tabletter och kapslar kan dosförpackas
 • Som undantag kan starka hormoner, cytostatika och vissa antibiotika (förutom trimetoprim, nitrofurantoin, metenaminhippurat) dosförpackas som kontaminerande
 • T ex Marevan-behandling som är i balans kan dosdispenseras
 • Även halva tabletter kan dosdispenseras
 • Även klientens vitaminer och andra kosttillskott kan dosförpackas
 • Läkemedelssortimentet väljs enligt preparatens förmånliga pris, hållbarhet och leveranssäkerhet. Sortimentet hålls så stabil som möjligt, vilket är en fördel för klienten
 • Andra preparat än dosdispenserade läkemedel, t ex insulin, astmaspray, droppar och krämer beställs och expedieras från apoteket normalt
Ändringar i medicinering
 • Ändringar i medicinering måste informeras till apoteket enligt överenskommelse och ett nytt recept måste skrivas för dem
 • Som regel görs ändringar i medicinering till nästa möjliga 2 veckors period, om detta godkänns av läkaren
 • Brådskande läkemedel och antibiotikakurer ordineras och expedieras separat, antingen som små förpackningar från apoteket eller som behändiga läkemedelspåsar med 1-8 tabletter, som kan beställas från dosdispenseringsenheten
 • Om man måste ta bort en tablett från dospåsen går det lättast genom att identifiera preparatet med hjälp av QR-koden som är printad på medicineringskortet. Koden visar bilder, beskrivningar och informationen (från Lääkeopas) om mediciner i dospåsen
 • Bilder på alla dosdispenserade läkemedel finns även på Pharmacs extranet
Hur kan man identifiera tabletter? Var kan man hitta information om olika läkemedel?
 • Med dosdispenserade läkemedel följer alltid ett medicineringskort QR-koodi. QR-koden kan avläses från medicineringskortet med en med en kostnadsfri QR-kodläsare (mobilapp) som kan laddas från Google Play eller App Store. Koden visar bilder, beskrivningar och informationen (från Lääkeopas) om mediciner i dospåsen
 • Vårdpersonalen kan logga in i Pharmacs extranet för bilder, beskrivningar och information för dosdispenseringssortimentet. 
Samarbete med apoteket
 • Pharmacs samarbetsapoteket hjälper vårdenheten i inledningen  av dosdispensering samt med utbildningen av vårdpersonalen
 • Apoteket förser vårdenheten med användarnamn till vårdpersonalens extranet
 • Apoteket och vårdenheten kommer överens om beställnings- och leveransdagen och processen hur ändringar i beställningar ska informeras (deadline)
 • Regelbundna möten försäkrar att samarbetet är smidigt