Oma-annos.fi

Vanha OmaPro -sivu

OmaPro-ammattilaispalveluilla turvallisempaa lääkehoitoa

Tarjoamme turvallisen lääkehoidon asiantuntijapalveluita ja autamme mm. arvioimaan yksikkösi lääkehuollon nykytilan. Tutustu monipuolisiin palveluihimme!

OmaPro-ammattilaispalvelut apunanne

Pharmacin OmaPro-palvelut vastaavat tarpeeseen toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja moniammatillisesti.  Kokeneet farmaseuttimme ovat hoivayksikön johdon apuna turvallisen lääkehoidon kehittämisessä. Palvelumme ovat räätälöitävissä hoivayksikön erilaisiin tarpeisiin. Voit tilata valmiita täydennyskoulutuspaketteja hoitajille tai ottaa farmaseuttimme mukaan esimerkiksi lääkehoitosuunnitelman jalkautukseen tai auditointiin. 

Tutustu palveluihimme ja kysy lisää! 

Moniammatillista apua lääkitysturvallisuuden johtamiseen

Toimitko hoivayksikön toiminnasta vastaavana johtajana ja vastuullasi on mahdollistaa yksikön lääkehoidolle laadukkaat puitteet, ammattilaisten perehdytys ja täydennyskoulutus? Farmaseuttiset OmaPro-palvelut on suunniteltu avuksesi lääkehoidon laadukkaaseen toteuttamiseen.

Lääkehoitoa toteuttavan yksikön esimiehen vastuulla on jalkauttaa määritellyt prosessit ja suunnitelmat osaksi arkea. Onnistumisen avain on sitoutunut henkilökunta, joka aktiivisesti ja avoimesti kehittää lääkehoidon prosessia turvallisemmaksi. Esimiehenä voit ottaa avuksesi kehitystyöhön moniammatillista osaamista: asiantuntijafarmaseutti perehtyy juuri niihin haasteisiin mitkä yksikössä ovat haasteellisimpia. Farmaseuttinen tuki kannattaa käyttää hyödyksi suunniteltaessa esimerkiksi yksikön lääkehoidon riskienhallintaa.

Ota kokenut farmaseuttimme avuksi! Kiireisessä arjessa palvelut on helppo toteuttaa ja suunnitella etäpalveluina! 

OmaPro-palvelut tarjoavat 

 • Moniammatillista apua ulkopuoliselta ja puolueettomalta farmasian ammattilaiselta turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen 
 • Farmaseuttisia palveluita jotka ovat räätälöitävissä hoivayksikkösi tarpeeseen
 • Ammattilaispalveluita jotka on suunniteltu lääkehoitosuunnitelman sisältöä mukaellen (STM Turvallisen lääkehoidon opas 3/2021)  
 • Joustavan ja räätälöidyn toteutustavan etäpalveluina – sovimme toteutustavan aina asiakaskohtaisesti
 • Monipuolisia valmiita täydennyskoulutuksia hoitajille kätevästi verkkokaupastamme – toteutamme myös räätälöityjä koulutuksia

OmaPro-ammattilaispalvelut

Lääkehuollon järjestäminen

 • Lääkehuollon kartoitus
 • Lääkehoitosuunnitelman laatiminen 
 • Lääkehoitosuunnitelman auditointi
 • Lääketilan kartoitus

Lue lisää

 

Lääkehoidon
toteuttaminen

 • Lääkehoidon arviointi (LHA)

Lue lisää

 

Henkilöstön
osaaminen

 • Asiantuntijafarmaseutin toteuttamat etäkoulutukset
 • Ravitsemusasiantuntijan toteuttamat etäkoulutukset

Lue lisää

 

Lääkehuollon järjestäminen ja johtaminen

Vuosittain päivitettävä, yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma on turvallisen lääkehoidon toteuttamisen työkalu. Eri ammattiryhmien osaamista ja roolia lääkehoitoprosessissa ja lääkehoitosuunnitelman laatimisessa painotetaan mm. STM:n Turvallisen lääkehoidon oppaassa (2/2021). Lääkehoitosuunnitelmassa määritellään, miten lääkehoidon prosessi kokonaisuutena toimii ja mitä riskejä toimintaan mahdollisesti liittyy. Hoivayksikön johdolle hyvin laadittu ja jalkautettu lääkehoitosuunnitelma on työväline yksikön toiminnan kehittämiseen. 

Lääkehuollon kartoitus

Mikäli tarvitset apua lääkehoitosuunnitelman laatimisessa voit aloittaa asiantuntijamme avulla yksikkösi lääkehuollon nykytilan kartoituksella. Kartoituksella pyritään ulkopuolisen asiantuntijan avulla tunnistamaan mahdollisia riski-ja kehityskohteita nykytilassa. Kartoituksen tulokset raportoidaan ja dokumentoidaan sekä sovitaan tarvittavat jatkotoimet. Kartoituksen mukaan laadittavalle lääkehoitosuunnitelmalle tarvitaan aina vastuulääkärin hyväksyntä, jonka voit tarvittaessa saada etälääkäripalveluja toteuttavalta yhteistyökumppaniltamme Medics24:ltä.

Lääkehuollon kartoitus 99 € (+alv 24%) 

Lääkehoitosuunnitelman päivitys

Vuosittaiseen lääkehoitosuunnitelman päivitykseen voi ottaa mukaan farmaseutin, joka olla avuksi joko kartoittamassa päivitystarpeita, kommentoimassa tai tuottamassa sisältöä (esim. riskilääkelista). Farmaseuttimme voi olla avuksi lääkehoitosuunnitelman päivittämisessä myös mikäli yksikössä on meneillään muutosprosessi esim. siirtyminen annosjakeluun. Palvelu tuotetaan aina yhdessä määritellyn tarpeen mukaan, eri laajuisina kokonaisuuksina. 

Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella ja kysy meiltä tarjous!

Lääkehoitosuunnitelman jalkautus

Yksikön lääkehoitosuunnitelmaan tehtyjen päivitysten käyttöönotto on syytä varmistaa järjestelmällisen jalkautusprosessin avulla. Pharmacin asiantuntijafarmaseutti auttaa tunnistamaan erityistä huomiota vaativat lääkehoidon riskikohdat ja auttaa toteuttamaan tarvittavia
toimenpiteitä (esim. perehdytys ja koulutus) yksikössä.  Ulkopuolisesta farmaseuttisesta tuesta on hyötyä esimerkiksi mikäli yksikössä on paljon hoitajia ja heidän koulutustaustansa on erilaajuinen tai kun halutaan varmistua ohjeiden yhtenevästä tulkinnasta yksikössä. Farmaseuttimme toimii yksikön johdon vetoapuna ja turvallisen lääkehoidon toteuttamisen asiantuntijana. Lääkehoitosuunnitelman jalkautus on toteutettavissa myös etäpalveluna.

Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella ja kysy meiltä tarjous!

Lääkehoitosuunnitelman auditointi

Lääkehoitosuunnitelman auditointipalvelussa yksikkö saa käyttöönsä ulkopuolisen auditoijan (Pharmacin asiantuntijafarmaseutti) tuottaman auditoinnin
esiin nostamat huomiot, joiden myötä jatkuva kehittämistyö helpottuu. Ulkopuolisen tuottama auditointi on puolueeton ja
tuo erilaisen näkökulman myötä monipuolisuutta lääkehoidon käytännön järjestelyjen toimivuuden arviointiin. Yksikön lääkehoitosuunnitelman auditointiprosessi on räätälöitävissä yksikön tarpeiden mukaan.  Prosessi voi sisältää keskustelun ja konsultoinnin turvallisen lääkehoidon tavoitteiden asettamiseksi moniammatillisesta näkökulmasta, itsearviointikyselyn hoitohenkilökunnalle, tulosten analysoinnin ja purkamisen. Lääkehoitosuunnitelman auditointi on toteutettavissa myös etäpalveluna.

Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella ja kysy meiltä tarjous!

Lääkehoidon toteuttamisen prosessit ja riskikohdat

Turvallisen lääkehoidon käytännön toteutus ja prosessi kuvataan yksikön lääkehoitosuunnitelmassa. Lääkehoidon toteuttamisen olennaiset prosessit on syytä varmistaa etenkin niihin liittyvien mahdollisten riskikohtien varalta. Näihin prosesseihin kuuluvat mm. yksikön lääkkeiden säilyttäminen ja hävittäminen sekä lääkehoidon vaikutusten seuranta ja arviointi. Pharmacin asiantuntijafarmaseutti voi olla apuna asiakkaden lääkehoidon arvioinnissa osana hoitosuunnitelmaa tai jos asiakkaan voinnissa tapahtuu muutoksia. Yksikön lääketilan kartoitukseen tarjoamme määritellyn palvelupaketin.

Lääkehoidon arviointi (LHA)

Yksikkö voi tilata asiakkailleen OmaPro-palveluista moniammatillisen lääkehoidon arvioinnin (LHA). Arvioinnit suorittaa asiantuntijafarmaseutti, yhteistyössä hoivayksikön sairaanhoitajan ja hoitajien kanssa. Farmaseutti laatii tekemistään huomioista raportin, josta lääkäri saa käyttöönsä ajantasaisen tiedon asiakkaan käytössä olevasta lääkityksestä, mahdollisista yhteisvaikutuksista, yhteensopimattomuuksista sekä muista oleellisesti lääkehoidon onnistumiseen liittyvistä yksityiskohdista. Lääkehoidon arvioinnissa asiakkaan lääkitys arvioidaan mm. turvallisten lääkeyhdistelmien, yhteisvaikutusten tai päällekkäisyyksien varalta. LHA:n tuloksista laaditaan kirjallinen raportti  joka toimii päätöksenteon työkaluna hoitavalle lääkärille. Lääkehoidon arviointi sopii kaiken ikäisille. Eniten palvelusta hyötyvät esimerkiksi monilääkityt tai lääkityksestä johtuvaa haittavaikutusta epäilevät potilaat.  

Palvelu on räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin – kysy meiltä lisää tarjous palvelusta! 

 

Lääketilan kartoitus 

Kartoituksen tavoitteena selkiyttää yksikön lääketilan järjestystä päivittäisen työskentelyn sujuvoittamiseksi ja lääkitysturvallisuusriskien minimoimiseksi.
Kartoituksen suorittaa asiantuntijafarmaseutti perehtyen ensin yksikön lääkehoitosuunnitelmaan itsenäisesti, jonka jälkeen videoyhteydellä tehtävässä kartoituksessa yksikön lääkehoidosta vastaavan henkilön kanssa tutustutaan lääketilaan ja –hoitosuunnitelmaan, käydään läpi nykytilanne sekä kartoitetaan yksikkökohtaiset haasteet ja tavoitteet. Kartoituksen tuloksena yksikkö saa raportin ja konkreettiset vinkit tilan uudelleen järjestämiselle. 

Lääketilan kartoitus 349 € (+alv 24%) 

Henkilöstön osaaminen (hoitajien täydennyskoulutukset)

Yksikön lääkehoitoon osallistuvan henkilökunnan velvollisuudet, osaaminen ja vastuut lääkehoidon prosessissa on huomioitava lääkehoitosuunnitelmassa. Suunnitelman laatimisen ja päivittämisen yhteydessä kartoitetaan tarvittava lisäkoulutus. Yksikön esimies vastaa siitä, että työntekijöillä on tehtäviensä suorittamiseen tarvittava osaaminen sekä siitä, että lääkehoito on potilaille turvallista.  OmaPro tarjoaa kattavan paketin etäkoulutuksia (webinaarit, tallenteet) – tutustu koulutuksiimme verkkokaupassa!

Asiantuntijafarmaseutin koulutukset mm. 

 • Lääkkeiden annosteluajankohdat
 • Iäkkäiden kivun hoito
 • Ikääntymismuutokset ja iäkkäille riskialttiit lääkkeet
 • Lääkehoidon erikoistilanteita – nielemisvaikeudet
 • Lääkitysturvallisuus ja riskilääkkeet
 • Muistisairaudet
 • Muistisarauksien lääkehoito
 • Turvallisuuskulttuurin merkitys ja kehittäminen

 

Koulutustallenne 60 € / yksikkö. Kysy tarjousta useammasta tallenteesta! Hintoihin lisätään alv 24%                                                                     

Ravitsemusasiantuntijan koulutukset

 • Voimaa ja terveyttä ruuasta
 • Palvelutalossa asuvien ravitsemus ja lääkehoito
 • Kotihoidon piirissä olevien ravitsemus ja lääkehoito
 • Lääkehoidon ja ravitsemuksen yhteensovittaminen iäkkäillä
 • Kliiniset ravintoainevalmisteet ja niiden käyttö iäkkäillä
 • Aivoterveyttä tukeva ruokavalio
 • Ikääntyvien neste- ja suolatasapaino
 • Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy ravitsemuksella
 • Ruokavalio lääkehoidon tukena – verenpaine, kolesteroli ja tyypin 2 diabetes
 • Alzheimerin taudin varhaisvaiheen hoito – ravitsemus ja lääkkeet

Koulutustallenne 60 € / yksikkö. Kysy tarjousta useammasta tallenteesta! Hintoihin lisätään alv 24%

Kyllä! Olen kiinnostunut OmaPro-palveluista ja haluan tietää lisää!

(09) 3154 5800, arkisin klo 8-16

Kerro meille mistä OmaPro-palveluista olisit kiinnostunut ja täytä yhteystietosi lomakkeelle – otamme sinuun yhteyttä!