Oma-annos.fi

Luotettavaa ja korkeatasoista lääkkeiden annosjakelua.

Lue lisää

Luotettavaa ja korkeatasoista lääkkeiden annosjakelua.

Laatua, turvallisuutta ja toimitusvarmuutta

Lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun erikoistunut Pharmac Finland Oy on Lielahden apteekin annosjakeluyksikkö, joka tarjoaa palveluaan sopimusvalmistuksena kaikille Suomen apteekeille. Apteekkien kautta annosjakelupalvelu on puolestaan kuluttajien, kotihoidon ja hoitokotien käytettävissä.

Kestävä kehitys ja yritysvastuu

Pharmac Finland Oy on lääkkeiden koneellinen annosjakeluyritys, joka pyrkii liiketoiminnassaan kasvamaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  Yrityksen toimintaa ja tuotantotapoja kehitetään jatkuvasti, ottaen huomioon laatuun, ekologiseen kestävyyteen, sosiaalisen kestävyyteen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyvät näkökulmat.

Pharmac Finland Oy

  • Yritys on perustettu vuonna 2008
  • Sopimusvalmistusapteekki: Lielahden apteekki
  • Koneellista annosjakelua tarjoavista apteekeista lähes puolella on käytössä Pharmacin Oma-annospalvelu
  • Annosjakelua käyttävistä asiakkaista yli 40%
  • Työllistää noin 80 eri alojen ammattilaista, joista suuri osa on farmasianammattilaisia
AA 2023 - Hyvä luottokelpoisuus

Modernit tuotantotilat

Otimme toukokuussa 2017 käyttöön Euroopan uudenaikaisimmat tuotantotilat lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun. Uudistusten myötä palvelumme on entistä sujuvampaa ja laadukkaampaa.

“Annosjakelu on ollut voimakkaassa kasvussa jo viimeisen kymmenen vuoden ajan.  Uusien tilojemme myötä lääkitysturvallisuus ja toimitusvarmuus saadaan pidettyä erinomaisella tasolla, vaikka asiakasmäärät kasvaisivat moninkertaisiksi tulevaisuudessa. Pharmacin nykyisten yli 50 ammattilaisen viihtyvyys, työergonomia ja työn sujuvuus uusissa tiloissa on varmistettu koko porukan yhteisillä suunnitteluhetkillä.”, kertoo Pharmac Finland Oy:n tuotantopäällikkö Saila Vaulimo. Johtavilta annosjakelumailta haettu oppi parhaista käytännöistä tuo Pharmacille täysin uusitun tuotantoprosessin, joka parantaa entisestään koneellisen annosjakelun turvallisuutta.

Uudistusten myötä palvelu saadaan apteekeille entistä sujuvammaksi ja laadukkaammaksi. Annosjakelupalvelusta hyötyy moni. Yhteiskunta säästää lääkekustannuksissa, lääkehävikki ja lääkejätteen määrä vähenee sekä hoitajien työaikaa säästyy muihin tärkeisiin työtehtäviin. Pharmacin merkittävä investointi uusiin tuotantotiloihin kuvastaa yrityksen vahvaa luottamusta annosjakelun asemaan yhteiskunnassamme ja annosjakelun kasvuun lääkehuollossa. Annosjakelun yhtenä lähtökohtana on apteekkien kilpailukyvyn parantaminen ja itsenäisten apteekkien liiketoiminnan tukeminen tulevaisuudessa.

Tuotantopäällikkö Saila Vaulimo iloitsee uusista tiloista, jotka auttavat Pharmacia palvelemaan apteekkeja entistä paremmin myös annosjakeluasiakkaiden määrän kasvaessa.


Ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä

Pharmacin toimintaa ohjaa ensisijaisesti lääkitysturvallisuuden, tasaisen laadun ja toimitusvarmuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Pharmacin asiakasmäärien kehittyminen ja tulevaisuuden tavoitteet on otettu huomioon henkilöstö- ja tilaresursseja suunniteltaessa.

Ekologinen kestävyys

Pharmacin tuotannon kaikissa vaiheissa pyritään minimoimaan syntyvän jätteen määrä ja kierrättämään syntynyt jäte mahdollisimmat tehokkaasti. Lääkevalikoimaa suunniteltaessa vältämme läpipainopakkauksiin pakattujen valmisteiden ottamista valikoimaan, ja neuvottelemme tarvittaessa valmistajien kanssa suurempien pakkauskokojen valmistamisesta tarpeisiimme. Kaikki tuotannossa syntyvä jäte lajitellaan (energiajae, poltettava sekajäte, paperi, metalli, lasi, lääkejäte, tietosuojajäte ja pahvi). Valmiit annosjakelurullat pakataan tehokkaasti, ja ylimääräiset lisätilaukset lähetetään mahdollisuuksien mukaan varsinaisen tilauksen mukana. Valmiit tuotteet saapuvat apteekkeihin Tamron lääketukkujakelun yhteydessä, jolloin erilliskuljetusta ei tarvita. Annosjakelusta syntyvät tyhjät annospussit voidaan kierrättää energiajakeena.

Sosiaalinen kestävyys

Pharmacin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan on sisällytetty tasa-arvosuunnitelma, sekä periaatteet syrjinnän ehkäisystä ja työkyvyn ylläpidosta. Pharmacilla on lisäksi käytössään omat eettiset ohjeet ja työpaikan pelisäännöt. Yrityksen työllistämispolitiikassa on pyritty hyödyntämään mahdollisuus palkata tuetusti työttömiä nuoria työnhakijoita tai harjoittelijoita, sekä antamaan mahdollisuus ammatin oppimiseen työssä työpaikkakoulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen avulla. Työpaikalla pyrimme parantamaan työhyvinvointia mm. jatkuvan perehdytyksen, koulutuksen, työyhteisön kehityskeskustelujen ja varhaisen välittämisen mallin avulla.  Työturvallisuus ja vaaratilanteisiin varautuminen on huomioitu Pharmacin toiminnassa, ja lisäksi dokumentoimme ja korjaamme kaikki työturvallisuudessa havaitut puutteet korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden avulla.

Pharmacin arvot

Asiakkaat

Joustavuus, asiakaslähtöisyys, sujuvuus, yhteistyö, positiivisuus.

Tuotteet & Palvelut

Tuotteen korkealaatuisuus, turvallisuus, helppokäyttöisyys.

Henkilöstö

Tasa-arvoisuus, ratkaisukeskeisyys, oppiva organisaatio, joustavuus.

Tuotantoprosessit

Suunnitelmallisuus, tehokkuus, prosessien selkeys ja kehittäminen.

Talous

Suunnitelmallisuus, kannattavuus, kestävä kehitys ja investoinnit.

Ympäristö

Energiatehokkuus, kierrättäminen ja lääkehävikin vähentäminen.