Oma-annos.fi

Palvelut hoivayksiköille

OmaPro-palvelut hoivayksiköille

Tarjoamme palveluita turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen ja henkilöstönne kouluttamiseen. Tutustu monipuolisiin palveluihimme!

Palvelut Hoivayksiköille

Autamme hoivayksiköitä kehittämään lääkehoidon laatua ja tunnistamaan riskikohtia. Tuomme käytännönläheistä farmaseuttista osaamista tueksi turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen ja johtamiseen.

 

Moniammatillista apua 

Toimitko hoivayksikön toiminnasta vastaavana johtajana ja vastuullasi on mahdollistaa yksikön lääkehoidolle laadukkaat puitteet, ammattilaisten perehdytys ja täydennyskoulutus? 

Ota avuksesi kehitystyöhön moniammatillista osaamista: asiantuntijafarmaseutti perehtyy juuri niihin asioihin mitkä yksikössä ovat haasteellisimpia esimerkiksi suunniteltaessa yksikön lääkehoidon riskienhallintaa ja henkilöstön lääkehoidon täydennyskoulutusta. 

Asiantuntijafarmaseutti

 • antaa ulkopuolisen näkökulman lääkehoitoon  
 • on tiimisi käytettävissä sovitusti 
 • palvelee sekä etänä että paikan päällä 
 • kouluttaa ja perehdyttää hoitajia lääkehoidon teemoista

Palvelujen laajuus on räätälöitävissä tarpeesi mukaan.

Tutustu palveluihin

OmaPro-palvelut hoivayksiköille

Lääkehuollon järjestäminen

 • Lääkehuollon kartoitus
 • Lääketilan kartoitus
 • Lääkehoitosuunnitelman auditointi
 • Lääkehoitosuunnitelman päivitys 
 • Lääkehoitosuunnitelman jalkautus
 • Annosjakelun aloitus

Lue lisää

 

Lääkehoidon
toteuttaminen

 • Lääkehoidon tarkistus
 • Lääkehoidon arviointi (LHA)

Lue lisää

 

Henkilöstön 
osaaminen

 • Asiantuntijafarmaseutin toteuttamat etäkoulutukset
 • Ravitsemusasiantuntijan toteuttamat etäkoulutukset
 • Webinaarit liittyen turvalliseen lääkehoitoon

Lue lisää

 

Lääkehuollon järjestäminen ja johtaminen

Vuosittain päivitettävä, yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma on turvallisen lääkehoidon toteuttamisen tärkeimpiä työkaluja. Eri ammattiryhmien osaamista ja moniammatillista otetta lääkehoitoprosessissa painotetaan mm. STM:n Turvallisen lääkehoidon oppaassa (2/2021). Hoivayksikön johdolle hyvin laadittu ja jalkautettu lääkehoitosuunnitelma on työväline yksikön toiminnan kehittämiseen.

Lääkehuollon kartoitus

Voit aloittaa lääkehoitosuunnitelman laatimisen yksikkösi lääkehuollon nykytilan kartoituksella. Kartoituksessa farmaseutti käy läpi yksikön lääkehoidon nykytilan ja tarpeet. Laadittavalle lääkehoitosuunnitelmalle tarvitaan aina vastuulääkärin hyväksyntä, jonka voit tarvittaessa saada etälääkäripalveluja toteuttavalta yhteistyökumppaniltamme.

Lääkehuollon kartoitusprosessi 99 € (+alv 24%) 

Osta verkkokaupasta

Lääkehoitosuunnitelman auditointi

Asiantuntijafarmaseutin auditointi on puolueeton ja tuo näkökulmaa lääkehoidon käytännön järjestämisen arviointiin. Auditoinnissa esiin nousseet huomiot voi ottaa kehittämistyön kohteiksi, helpottamaan laadun johtamista. Auditointi suunnitellaan aina yksikön tarpeisiin ja voi sisältää mm. konsultointia tai itsearviointikyselyn hoitajille.

Pyydä tarjous

Lääketilan kartoitus 

Lääketilan kartoituksessa lääketilan järjestystä selkiytetään päivittäisen työskentelyn sujuvoittamiseksi ja lääkitysturvallisuusriskien minimoimiseksi. Kartoitus on mahdollista tehdä  tehdä myös videoyhteydellä. Yksikkölle jää raportti ja konkreettiset vinkit tilan uudelleen järjestämiselle. 

Lääketilan kartoitus 349 € (+alv 24%) 

Osta verkkokaupasta

Lääkehoitosuunnitelman päivitys

Vuosittaisessa lääkehoitosuunnitelman päivityksessä farmaseutti voi olla apuna päivitystarpeiden kartoittamisessa tai sisällön tuottamisessa esim. riskilääkelistaan tai lääkkeiden säilytykseen liittyen. Palvelu tuotetaan aina yhdessä määritellyn tarpeen mukaan.  

Pyydä tarjous

Lääkehoitosuunnitelman jalkautus

Lääkehoitosuunnitelma kannattaa aina jalkauttaa henkilöstölle kun halutaan varmistua ohjeiden yhtenevästä tulkinnasta yksikössä. Farmaseutti auttaa tunnistamaan ja perehdyttämään erityistä huomiota vaativat lääkehoidon riskikohdat ja tarvittavat toimenpiteet. 

Haluatko vinkkejä henkilöstön sitouttamiseen ja osallistamiseen lääkehoitosuunnitelman toteuttamisessa? Kysy asiantuntijafarmaseutiltamme tukea!

Pyydä tarjous

Annosjakelun aloitus

Annosjakelun käyttöönotto on laaja kokonaisuus, joka on jalkautettava yksikköön huolellisesti. Annosjakelun aloituspalvelu on räätälöitävissä sisältäen esim. toimintamallien määrittelyä ja katselmointia. Samalla päivitetään annosjakeluprosessi lääkehoitosuunnitelmaan. 

Pyydä tarjous

Lääkehoidon toteuttaminen

Asiakkaan toimintakyky ja elämänlaatu on hyvän hoidon ytimessä. Lääkehoidon vaikutusten seuranta ja arviointi on hoivan olennainen osa.  Ota apuun farmaseuttimme asiakkaiden lääkehoidon tarkastukseen ja arviointiin joko osana hoitosuunnitelmaa tai mikäli asiakkaan voinnissa tapahtuu muutoksia. 

Lääkehoidon tarkistus

Asiantuntijafarmaseutin suorittaman lääkehoidon tarkistuksen tavoite on rationaalisen lääkehoidon toteutuminen. Tarkistus on suositeltavaa monilääkityille potilaille säännöllisesti vähintään kerran vuodessa osana hoidon kokonaisarviota. Tarkistuksessa käydään läpi asiakkaan ajantasaisen lääkityslistan perusteella lääkityksen nykytila kartoittaen esimerkiksi iäkkäille sopimattomat lääkkeet, annostukset ja antoajankohdat sekä mahdolliset päällekkäisyydet tai haittakuormat.

Pyydä tarjous

Lääkehoidon arviointi (LHA)

Lääkehoidon moniammatillinen arviointi (LHA) perustuu asiakkaan ajantasaisen lääkityslistan arviointiin, laboratorioarvoihin ja asiakkaan ja/tai lääkehoitoa toteuttavan hoitajan haastatteluun. Farmaseutti laatii tekemistään huomioista raportin lääkitysmuutosehdotuksineen hoidosta vastaavan lääkärin päätöksenteon tueksi. Havainnot ja ehdotukset käydään läpi yhteistyöpalaverissa. Eniten palvelusta hyötyvät esimerkiksi monilääkityt tai lääkityksestä johtuvaa haittavaikutusta epäilevät potilaat. 

Pyydä tarjous

Henkilöstön osaaminen

Osaava henkilöstö on sitoutunutta ja tuo vakautta yksikön toimintaan. Lääkehoitoon osallistuvan henkilökunnan osaaminen ja vastuut huomioidaan lääkehoitosuunnitelmassa ja kartoiteteaan  tarvittava täydennyskoulutus.

Tutustu monipuoliseen OmaPro-koulutustarjontaan!

Hoitajille suunnatut asiantuntijafarmaseutin koulutukset 

 • Muistisairauksien lääkehoito
 • Iäkkäiden kivunhoito
 • Ikääntymismuutokset ja iäkkäille riskialttiit lääkeaineryhmät
 • Lääkehoidon erikoistilanteita -nielemisvaikeudet
 • Turvallisuuskulttuurin merkitys ja kehittäminen

Katso tästä klippi muistisairaudet-koulutustallenteesta:
.

Koulutustallenne 60 € / yksikkö (alv 24%).

Osta verkkokaupasta

Hoitajille suunnatut ravitsemusasiantuntijan koulutukset

 • Voimaa ja terveyttä ruuasta
 • Palvelutalossa asuvien ravitsemus ja lääkehoito
 • Kotihoidon piirissä olevien ravitsemus ja lääkehoito
 • Lääkehoidon ja ravitsemuksen yhteensovittaminen iäkkäillä
 • Kliiniset ravintoainevalmisteet ja niiden käyttö iäkkäillä
 • Aivoterveyttä tukeva ruokavalio
 • Ikääntyvien neste- ja suolatasapaino
 • Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy ravitsemuksella
 • Ruokavalio lääkehoidon tukena – verenpaine, kolesteroli ja tyypin 2 diabetes
 • Alzheimerin taudin varhaisvaiheen hoito – ravitsemus ja lääkkeet

Koulutustallenne 60 € / yksikkö (alv 24%).

Osta verkkokaupasta

Webinaari-koulutukset hoivayksiköille

Pharmacin OmaPro-koulutuspalvelut tarjoavat myös turvallisen lääkehoidon asiantuntijan laatimia koulutustallenteita tai räätälöityjä webinaareja erilaisista lääkehoidon teemoista. 

Lääkitys­turvallisuus­seminaarit
LääkitysturvallisuusseminaariOmaPro-lääkitysturvallisuuswebinaarit hoitajille, hoitohenkilöstölle sekä farmaseuteille ajankohtaisella vaihtuvalla teemalla. Vuoden 2021 webinaarit ovat ostettavissa tallenteina verkkokaupastamme.WebinaariOsta tallenne

Pyydä tarjous!